Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2013
Start Samorząd sołectwa Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2013
Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2013
Wpisany przez SL   

 

W dniu 20.09.2012r mieszkańcy zebrani na Zebraniu Sołeckim zadecydowali o podziale środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2013. Kwota przypadająca naszemu sołectwu to 23 279,60 PLN  (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy).

 Sołtys przedstawił zebranym propozycję wspólną: swoją i rady sołeckiej odnośnie podziału FS.
-   3 279,60 na bieżące utrzymanie porządku;
- 14 000,00 doposażenie Wiaty, a w tym zakup: stołów i ław oraz budowę pomieszczenia gospodarczego do ich przechowywania, zakup plandek chroniących od wiatru (czoło i 1 bok), materiału na budowę podium dla potrzeb prowadzenia imprez;
-   2 000,00 zakup małego placu zabaw na ul. Robotniczą;
-   4 000,00 dla OSP Wieszowa na doposażenie jednostki.

 

Nikt nie zgłosił innej opcji podziału, ani też nie wyraził sprzeciwu wobec propozycji wieszowskiego samorządu. Wniosek przegłosowano jednogłośnie, przy zerowej ilości głosów wstrzymujących się i zerowej ilości głosów przeciw.