Wniosek sołtysa dot. planów zagospodarowania przestrzennego.
Start
Wniosek sołtysa dot. planów zagospodarowania przestrzennego.
Wpisany przez SL   

Treść pisma przesłanego do Wójta i Rady Gminy przez Pana sołtysa.


Dot.: planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Wieszowa.


Mieszkańcy Wieszowy negatywnie odnoszą się do działalności miejscowych zakładów i podmiotów odnośnie ochrony środowiska. Są skargi, interwencje do samorządu gminnego, sołeckiego i WIOŚ w Częstochowie o złym wpływie na zdrowie i środowisko naturalne. Społeczeństwo sołectwa jest przeciwne działalności generującej hałas, nadmierny ruch samochodowy, zapylenie, smród (a takie obecnie mamy). Na podstawie uchwały RG z marca 2020r. gmina przystąpiła do zmian planów zagospodarowania przestrzennego. Rada Sołecka i Sołtys wnioskują o wykluczenie i nie uwzględnianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Wieszowa działalności szkodliwej dla życia, zdrowia i środowiska naturalnego podnoszonej na zebraniach i spotkaniach sołeckich.